پست های پیش ساخته کمپکت

پست های پیش ساخته کمپکت
شرکت احداث قدرت نیرو در راستای نیاز صنعت برق کشور اقدام به طراحی و ساخت دو نوع پست پیش‌ساخته نموده که بنا بر نیاز مورد استفاده قرار می‌گیرد:

  • پست های پیش‌ساخته رو زمینی
  • پست های پیش ساخته سیار