تماس با مسئولین

تماس با مسئولین شرکت احداث قدرت نیرو

نام و نام خانوادگی: حسین صالحی

سمت: مدیر عامل

تحصیلات: لیسانس

سوابق کاری در این صنعت: ۱۹ سال

تلفن تماس: ۷۷۶۴۳۵۱۶-۰۲۱

تلفن همراه: –

پست الکترونیکی: h.salehi@egn-co.com

نام و نام خانوادگی: حامد صالحی

سمت: معاونت پروژه ها

تحصیلات: لیسانس

سوابق کاری در این صنعت: ۸ سال

تلفن تماس: ۵- ۵۶۲۳۵۹۶۴-۰۲۱ داخلی : ۲

تلفن همراه: ۲۴۶۶۸۱۳-۰۹۱۲

پست الکترونیکی: hamed.salehi@egn-co.com

نام و نام خانوادگی: بیتا تهرانی

سمت: معاونت بازرگانی

تحصیلات: لیسانس

سوابق کاری در این صنعت: ۱۴ سال

تلفن تماس: ۷۷۶۴۳۵۱۶-۰۲۱ داخلی : ۲

تلفن همراه: –

پست الکترونیکی: b.tehrani@egn-co.com